Zahradní nábytek Nardi

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nardinabytek.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (spotřebitele). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, FRAMART s.r.o., IČ 27684326, se sídlem Družstevní 902, 763 62 Tlumačov (dále jen „Prodávající“). Firma je zapsána u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vl. 51860.

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro Kupujícího, který vystupuje ve vztazích s Prodávajícím (dále jen "Prodávající“), a kupujícím (dále jen „Spotřebitel“).


Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ".Záruční a reklamační podmínky dle ust. § 13 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů
 
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 
Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
Kupující, který není spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Uzavření kupní smlouvy – je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 
 Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího - podnikatele je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím - podnikatelem a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 
3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
 
Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Přijetí zboží Kupujícím od Prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená Prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek .
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.nardinabytek.cz, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.
 
4. Objednávání
 
Objednávky lze provádět písemnou formou (e-mailem, poštou). Náklady na objednávku činěnou některým z prostředků komunikace na dálku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům
 
5. Dodací podmínky a doprava
 
Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Je-li zboží skladem = dodání do týdne. Je-li zboží skladem u výrobce = dodání cca do 2 týdnů. Není-li zboží skladem ani u výrobce v Itálii, je po zjistění dostupnosti u výrobce stanoven individuální předpokládaný termín dodání. Termín je vždy Kupujícímu předem oznámen a je s ním odsouhlasen.
 
Na webu je uvedena paušální cena dopravného, která se může lišit od výsledné ceny pro konkrétní objednávku. Dopravné se sjednává vždy s Kupujícím samostatně. Výše dopravného je závislá na velikosti, objemu a hmotnosti zásilky, což nelze vždy (zejména při kombinovaných zakázkách) odhadnout a přesně určit. Spotřebitel je o skutečné ceně dopravného odpovídající jeho konkrétní objednávce vždy informován a tato cena je odsouhlasena samostatně. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje Prodávající dopravu k odběrateli těmito způsoby: osobním odběrem, vlastní dopravou Prodávajícím, dopravou smluvním přepravcem (GLS, TOPTRANS).

Cena dopravného pro malé stoly, polstry, apod. zboží : 145 -250 Kč (dle objemu a rozměrů)

Cena dopravného zahradní lehátka : 1 - 5 ks lehátek činí 1200 Kč. Paleta o rozměrech cca 180 x 80 a výškou 0,5-1,2 m.

Cena pro velké zahradní sestavy stolů a židlí :  podle výše objednávky lze aplikovat množstevní slevu a výše ceny za dopravu může odpovídat nastavenému paušálu.


6. Cena a platební podmínky
 
Ceny všech produktů jsou uvedeny na internetových stránkách.  Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžiku podání závazné objednávky Kupujícího.
 
Ceny zboží v našem obchodě již zahrnují veškeré poplatky (DPH, recyklační poplatek, atd.) a jsou tedy konečné. Cena za dopravu je účtována odděleně s ohledem na zvolený způsob dopravy. Vyhrazujeme si právo možné následné úpravy ceny za dopravu, neboť se může stát, že produkty, které jsou zákazníkem kombinovány, díky svým rozměrům nesplňují hodnotu základní ceny uvedené při tvorbě objednávky. Pak je cena aktualizována a může se lišit od původní kalkulace. Tato nová cena jse vždy předána k odsouhlasení zákazníkovi.
 
Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká Prodávajícímu okamžikem předání zboží. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny. Zboží je až do zaplacení majetkem Prodávajícího.
 
Způsob platby je sjednán s odběrateli, v úvahu přicházejí tyto možnosti:
 
a)        V hotovosti při osobním odběru
b)        Bankovním převodem na základě zálohové faktury 
c)        Dobírkou (v hotovosti nebo PK řidiči prodávajícího nebo smluvní přepravní služby) při   doručení zboží
 
Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat slevy.
 
7. Odstoupení od smlouvy

Dle § 1829 NOZ má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a dle § 1818 NOZ se nevyžaduje, aby uvedl důvod, s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Dále dle §1831 NOZ, který praví, že odstoupí-li spotřebitel od smluvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Jestliže dle § 1832 odst.1 NOZ spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu dodavatel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smluvy peníze včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud se nedohodnou jinak. Dle §1832 odst. 2 platí, jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží  ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy. Zboží zasílá spotřebitel vždy na adresu společnosti : FRAMART s.r.o., Družstevní 902, 763 62 Tlumačov
 
 Formulář: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
 
8. Rozpor s kupní smlouvou
 
V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
9. Záruční podmínky
 
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.
 
Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové nebo při výměně součásti věci v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 
Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Při převzetí zásilky je Kupujícímu, který je Spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit Prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky Spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může Spotřebitel vystavit situaci, kdy mu Prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo Spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.
 
Pro Kupujícího platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento Kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči Prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
 
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 
a)       právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 
b)        jde-li o vady vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 
Záruku nelze uplatnit v následujících případech: poškození zboží mechanickým poškozením, neodbornou montáží, instalací nebo používáním, zanedbáním údržby anebo pokud bylo zboží poškozeno vnějšími vlivy.
            Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží na adresu Prodávajícího či jakýmkoliv jiným vhodným způsobem, kromě zaslání reklamovaného zboží na dobírku (dobírky nebudou Prodávajícím převzaty).
 
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná pro provedení odborného posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena do 30 dnů, a to včetně odstranění vady. Tuto lhůtu lze po dohodě se Spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel právo nárokovat odstoupení od smlouvy.
 
Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 
V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10. Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách. Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek. 


11. Ochrana osobních údajů
 Provozovatel internetového obchodu je registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou využity pro reklamní účely obchodu. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

12. Závěrečné ustanovení
 Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.        

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 02.02.2023.